Metiron spol. s r.o.

Metiron spol. s r.o. - autorizovaný dealer Husqvarna

Ochrana osobních údajůHusqvarna Česko s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 27408264, zapísaná v Obchodním rejstříku vedenom Městským soudem v Praze, oddiel C, vložka 111206, ďalej len „my“ nebo „naša spoločnosťINFORMAČNÉ MEMORANDUMO SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 („GDPR“)


Vážení zákazníci,

dovoľte nám Vás v tomto Informačnom memorande zodpovedaním nasledujúcich otázok informovať o tom, ako naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje.

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  1. 1. Čo je zmyslom tohto Informačného memoranda?

   Zmyslom tohto Informačného memoranda je poskytnúť Vám informácie predovšetkým o tom, aké Vaše osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich smieme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame, a aké sú Vaše individuálne práva v oblasti ochrany osobných údajov.
  2. 2. Kde sa môžem dozvedieť ďalšie informácie o spracovaní mojich osobných údajov?

   Vaše prípadné dotazy týkajúce sa Informačného memoranda a spracovania Vašich osobných údajov radi zodpovieme prostredníctvom Ing. Tomáša Vajzera (gdpr.sk@husqvarnagroup.com). Kontaktné údaje poverenca na ochranu osobných údajov sú nasledujúce: Emma Linnér (emma.linner@husqvarnagroup.com).

  3. Kto spracováva moje osobné údaje

   Správcom Vašich osobných údajov a tým, kto ich spracováva, je naša spoločnosť Husqvarna Česko s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov.

  4. Sú u Vašej spoločnosti moje osobné údaje v bezpečí?

   Pri spracovaní Vašich osobných údajov ctíme a rešpektujeme najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, tak, ako nám ich ukladá GDPR, a súčasne česká právna úprava a dodržujeme predovšetkým nasledujúce zásady:

   1. Vaše osobné údaje chránime a spracovávame spôsobom, ktorý zabezpečuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov, a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu;

   2. vždy Vás budeme rozumne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich nárokoch na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, ako i o Vašich ďalších súvisiacich právach;

   3. v našej spoločnosti dodržiavame zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby bola zaistená úroveň zabezpečenia osobných údajov zodpovedajúca všetkým možným rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

  5. Na aký účel spracovávate moje osobné údaje?

   Vaše osobné údaje vždy spracovávame pre jasne a zrozumiteľne špecifikované účely, ktorými sú predovšetkým splnenie zmluvného vzťahu, zasielanie obchodných oznámení a ďalšej propagácie našej spoločnosti, našich výrobkov a služieb na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo Vami udeleného súhlasu, k tomu stanovenými prostriedkami, stanoveným spôsobom a iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania; spracovávame iba Vaše presné osobné údaje a máme zabezpečené, že ich spracovanie zodpovedá zhora uvedenému účelu a je nevyhnutné pre naplnenie tohto účelu.

   Spoločnosť ako správca osobných údajov zhromažďuje a spracováva získané osobné údaje iba pre stanovený účel, v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie tohto účelu, a po dobu trvania Vami udeleného súhlasu.

  6. Ako získavate moje osobné údaje?

   Vaše osobné údaje získavame výlučne a priamo od Vás. Získavame ich pri uzatvorení zmluvného vzťahu s Vami, pri nákupe našich výrobkov alebo poskytnutí našich služieb a pri udelení Vášho súhlasu.

  7. Aké moje osobné údaje spracovávate?

   Naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov. Spracovávame predovšetkým Vaše kontaktné a identifikačné údaje. Sú to hlavne Vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa Vášho bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo.

  8. Akým spôsobom moje osobné údaje spracovávate?

   Spôsob, ktorým naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje, zahŕňa manuálne i automatizované spracovanie našimi vlastnými zamestnancami, a v potrebnom rozsahu taktiež tretími osobami. Pred akýmkoľvek predaním Vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzatvoríme písomnú zmluvu, ktorá obsahuje rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava sama naša spoločnosť.

  9. Predávate moje osobné údaje 3. osobám alebo do zahraničia?

   Vaše osobné údaje sú sprístupnené hlavne zamestnancom našej spoločnosti v súvislosti s marketingovou činnosťou, pri ktorej je nutné zachádzať s Vašimi osobnými údajmi, avšak iba v rozsahu, ktorý je v tom ktorom prípade nevyhnutný a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

   Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje predávané tretím osobám, ktoré sa podieľajú na marketingovej činnosti našej spoločnosti.

   Pred akýmkoľvek predaním Vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzatvoríme písomnú zmluvu, v ktorej upravíme spracovanie osobných údajov tak, aby obsahovali rovnaké záruky na spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava sama naša spoločnosť.

   Vaše osobné údaje sú spracovávané na území Českej republiky a na území ďalších štátov Európskej únie, kde sídlia subjekty patriace do skupiny Husqvarna Group, a ktoré zdieľajú rovnaké štandardy ochrany osobných údajov ako Česká republika.

  10. Ako dlho budete moje osobné údaje spracovávať?

   Vaše osobné údaje spracováva naša spoločnosť iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich spracovania. Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu, a ak ho odvoláte, nebudeme už Vaše osobné údaje ďalej spracovávať. Pokiaľ nebude existovať žiadny právny základ, aby sme Vaše osobné údaje ďalej spracovávali, bez ďalšieho ich zlikvidujeme.

  11. Som povinný udeliť súhlas so spracovaním mojich osobných údajov?

   Poskytnutie Vášho súhlasu je celkom dobrovoľné a nie je viazané na uzatvorenie zmluvy. 2. VAŠE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Ako zistím, aké konkrétne údaje o mne spracovávate a ako sa k tejto informácii dostanem?

   Ak nás požiadate o informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, poskytneme Vám bez zbytočného odkladu všetky informácie o tom, aké údaje o Vás spracovávame. Poskytnutie tzv. prvej kópie spracovávaných osobných údajov je bezplatné.

  2. Čo môžem urobiť, ak zistím, že moje osobné údaje, ktoré spracovávate, sú nepresné?

   Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli spracovávané presne a bez chýb. Ak zistíte nepresnosti alebo sú Vaše osobné údaje neúplné, máte právo na opravu, ktorú vykoná naša spoločnosť, správca osobných údajov. V súvislosti s tým máte taktiež právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

  3. Môžem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

   Máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, je to Vaše dôležité právo, na ktoré sme Vás upozornili už pri udeľovaní Vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu môžete urobiť rovnako jednoduchým spôsobom, akým ste súhlas udelili.

   Tým, že odvoláte svoj súhlas, alebo ak pominie účel, pre ktorý Vaše osobné údaje spracovávame, máte tzv. právo byť zabudnutý a my Vaše osobné údaje bez ďalšieho zlikvidujeme výmazom z databázy, alebo Vaše údaje anonymizujeme. Odvolaním Vášho súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

  4. Čo je to právo na prenositeľnosť a kedy ho môžem uplatniť?

   Právo na prenositeľnosť údajov Vám vzniká v prípade, ak by vaše osobné údaje boli získané na základe zmluvy a boli by spracované automaticky a za splnenia ďalších zákonných podmienok.

  5. Akým konkrétnym spôsobom môžem svoje práva uplatniť?

   Ak sa domnievate, že naša spoločnosť či tretia osoba, ktorá sa podieľa na spracovaní údajov, vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného života alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje nepresné, môžete:

   1. od našej spoločnosti či tretej osoby, ktorá sa podieľa na spracovaní údajov, požadovať vysvetlenie;

   2. požadovať, aby bol odstránený závadný stav, predovšetkým môžete požadovať prevedenie opravy, doplnenie osobných údajov, alebo obmedzenie spracovania; v prípade potreby bude prevedené dočasné blokovanie alebo likvidácia týchto údajov. Ak Vašu žiadosť vyhodnotíme ako opodstatnenú, naša spoločnosť či tretia osoba, ktorá sa podieľa na spracovaní údajov, okamžite a bezplatne závadný stav odstráni.

   3. podať námietku proti spracovaniu;

   4. podať sťažnosť u dozorného úradu.